EG.D žádají vlastníky a uživatelé pozemků o odstranění dřevin ohrožující provoz elektrického distribučního zařízení v naší obci

Upozornění vlastníkům 1.pdf

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme plakát – upozornění, kterým chceme Vaše spoluobčany informovat o nezbytných opat-řeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.


V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mo-hou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin pro-vést vlastními prostředky. Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věno-vána náležitá pozornost.