Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejnované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 

Obecní úřad Znětínek


2. Důvod a způsob založení 

Obec Znětínek (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu.)


3. Organizační struktura 

Přehled organizačních složek - viz příloha 1


4. Kontaktní spojení 

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Oficiální 

  Obec Znětínek
  Znětínek č.p. 2
  594 44 Radostín nad Oslavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Oficiální 

  Obec Znětínek
  Znětínek 2
  594 44 Radostín nad Oslavou

 • 4.3 Úřední hodiny
  Pondělí : 8:00 – 12:00
  Úterý : 8:00 - 12:00
  Středa : 8:00 - 12:00 19:00 do 20:00
  Čtvrtek : 8:00 – 12:00

 • 4.4 Telefoní čísla 
  Pevná linka : 566 670 223

 • 4.5 Adresa internetové stránky 
  Oficiální: https://www.znetinek.cz

 • 4.6 Další elektronické adresy 
  Oficiální: znetinek@post.cz


5. Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu: 18026751, kód banky : 0100
Komerční banka a.s. Žďár nad Sázavou


6. IČO 00599964


7. DIČ Obec Znětínek není plátce DPH


8. Dokumenty 

 • 8.1. Seznam hlavních dokumentů 
 • 8.2. Rozpočet Rozpočty obce 


9. Žádosti o informace 
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním Obec Znětínek zveřejňuje onformace následujícími způsoby:
1. na úřední desce – na místní vývěsce
2. na internetové úřední desce
3. Informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně 
1. osobně na Obecním úřadě ve Znětínku v úředních dnech a v úřadních hodinách
2. telefonicky na tel. Čísle +420 566 670 223

Písemně 
1. na adrese: Znětínek č.p. 2, 594 44 Radostín nad Oslavou

Elektronickou poštou 
1. email: znetinek@post.cz (v žádosti nemusí být aplikován elek. Podpis)


10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádost o informaci ve ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Znětínek č.p. 2, 594 44 Radostín nad Oslavou 

11. Opravné prostředky
Viz příloha 2. 


12. Formuláře 

 • žádost o povolení kácení dřevin mimo les 
 • žádost přihlášení psa 
 • žádost odhlášení psa 
 • registrační karta chovatele psa


13. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací 
https://portal.gov.cz/obcan


14. Předpisy 
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • obecně závazné vyhlášky

Uvedené zákony jsou uplatňovány v platném znění a jsou k nahlédnutí na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakon/

14.2. Vydané právní předpisy 
Vyhlášky a nařízení


15. Úhrady za poskytování informací 
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací


16. Licenční smlouvy 
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., 

 • rok 2018
 • rok 2017