Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejnované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 

Obecní úřad Znětínek


2. Důvod a způsob založení 

Obec Znětínek (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu.)


3. Organizační struktura 

Přehled organizačních složek - https://www.znetinek.cz/obecni-urad/zastupitelstvo-obce


4. Kontaktní spojení 

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Oficiální 

  Obec Znětínek
  Znětínek č.p. 2
  594 44 Radostín nad Oslavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Oficiální 

  Obec Znětínek
  Znětínek 2
  594 44 Radostín nad Oslavou

 • 4.3 Úřední hodiny
  Pondělí : 8:00 – 12:00
  Úterý : 8:00 - 12:00
  Středa : 8:00 - 12:00 19:00 do 20:00
  Čtvrtek : 8:00 – 12:00

 • 4.4 Telefoní čísla 
  Pevná linka : 566 670 223
  Starosta: 721 315 504
 • 4.5 Adresa internetové stránky 
  Oficiální: https://www.znetinek.cz

 • 4.6 Další elektronické adresy 
  Oficiální: znetinek@post.cz

          >  4.8 Datová schránka

             ID datové schránkyw53atfb

5. Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu: 18026751, kód banky : 0100
Komerční banka a.s. Žďár nad Sázavou


6. IČO 00599964


7. DIČ Obec Znětínek není plátce DPH


8. Dokumenty 


9. Žádosti o informace 
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním Obec Znětínek zveřejňuje onformace následujícími způsoby:
1. na úřední desce – na místní vývěsce
2. na internetové úřední desce https://www.znetinek.cz/
3. Informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně 
1. osobně na Obecním úřadě ve Znětínku v úředních dnech a v úředních hodinách každý den od 8:00-12:00, ve St do 19:00-20:00.
2. telefonicky na tel. Čísle +420 566 670 223

Písemně 
1. na adrese: Znětínek č.p. 2, 594 44 Radostín nad Oslavou

Elektronickou poštou 
1. email: znetinek@post.cz (v žádosti nemusí být aplikován elek. Podpis)

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 •        Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů      
 •        Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů     
 •        Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm.            c) - 7 dnů     
 •        Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů     
 •        Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů     
 •        Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů     
 •        Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů      
 •        Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů       
 •        Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů     

Termíny

 •        Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001     
 •        Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002     

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Kdo může o informaci požádat           

o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 

Kdo informaci poskytne           

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)     

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno            

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.                

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.  

 Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.              Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.     

Další omezení práva na informace           

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:                    

se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,           

> jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo           

> jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.                        

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:                   

> jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,           

> ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo           

> by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.                      

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.         

 Povinné subjekty dále neposkytnou informace o                    

>probíhajícím trestním řízení,            

>rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,            

>plnění úkolů zpravodajských služeb           

> přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,         

>činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.                        

>Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení               

>provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,            

>škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,            

>knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,            

>Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo           

> kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.               

 Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá 

Žádost o poskytnutí informace se podává    

>ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo   

 >písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

Co musí písemná žádost obsahovat            

>označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.               

> musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,               

> musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.                

>je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.               

> musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.                

>neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:        brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,                                        v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,                                        v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,                         

Jaký bude postup povinného subjektu           

 Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.             

 Povinný subjekt žádost odloží, pokud:                    

se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,            

bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.                       

 Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.     

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví            

pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele               

 proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení     

Komu se odvolání posílá           

 odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti    

 Kdo o odvolání rozhodne            

o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal                

ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal               

 proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.                                        

 10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádost o informaci ve ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Znětínek č.p. 2, 594 44 Radostín nad Oslavou 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

         Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

        >  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
           (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací,                    postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).      

         > zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o                       změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém              podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
       (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).     

 •        zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
         (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).        
 •        zákon č. 128/2000 Sb. o obcích     
 •        zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech     
 •        zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích     
 •        zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích     
 •        zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)     
 •        Platné obecně závazné vyhlášky     
 •        Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou k náhlédnutí na OÚ Znětínek, Znětínek 2  

11.2 Vydané právní předpisy

        Obec Znětínek vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska:https://www.znetinek.cz/uredni-deska

Vyhlášky:https://www.znetinek.cz/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky


12. Úhrady za poskytnutí informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Znětínek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., 

https://www.znetinek.cz/obecni-urad/vyrocni-zpravy

 • rok 2021
 • rok 2020
 • rok 2019
 • rok 2018
 • rok 2017