VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo 27. a 28. ledna 2023


Předseda Senátu České republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 vyhlásil dne 1. července 2022 volbu prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“).

Termín volby prezidenta stanovil na dny 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo volby se uskuteční čtrnáct dní po prvním kole, tzn. 27. a 28. ledna 2023).

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče k tomu, aby mohl volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky a ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady). Volič může požádat o vydání voličského průkazu: * žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče. Úřední ověření podpisu voliče prováděné krajskými úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, obecními úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, je osvobozeno od správního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (Držitel poštovní licence Česká Pošta, s. p. a Hospodářská komora ČR mohou za provedení správního úkonu požadovat poplatek. Poplatek je rovněž požadován notáři). * žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Musí se jednat o datovou schránku fyzické osoby, která žádá o vydání voličského průkazu. Je možno tolerovat i odeslání z datové schránky žadatele - podnikající fyzické osoby. Není možné, aby žádost o vydání voličského průkazu byla odeslána např. z datové schránky zaměstnavatele voliče. V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dní přede dnem volby, tj. do 6. 1. 2023 do 16 hodin. * osobně; v tomto případě obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, po prokázání totožnosti voliče sepíše úřední záznam; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. 1. 2023 do 16.00 hodin. K podání žádosti o vydání voličského průkazu nelze zplnomocnit jinou osobu (plnou moc lze využít pouze k převzetí voličského průkazu – viz níže) Voličské průkazy pro první a druhé kolo volby prezidenta republiky *V případě, kdy volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze pro konkrétní kolo volby prezidenta republiky, obecní úřad mu vydá voličské průkazy pro obě kola volby (jeden voličský průkaz pro první kolo a druhý voličský průkaz pro druhé kolo). * O voličský průkaz pro druhé kolo volby je možné požádat i v době mezi prvním a druhým kolem volby - bližší informace jsou uvedeny níže.

POZOR, voličské průkazy je možno předávat voličům až 15 dní přede dnem volby, tzn. od 29. 12. 2022.

Pisemna-zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-prezident-1.doc

https://www.kr-vysocina.cz/volba%2Dprezidenta%2D2023/ds-305065/p1=119516

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

počet členů volební komise v obci Znětínek.pdf (vyvěšeno 9.11.2022)

počet volebních okrsků volební komise v obci Znětínek.pdf (vyvěšeno 9.11.2022)

zapisovatelka.pdf (vyvěšeno 29.11.2022)

1.zasedání VK-pozvánka(1).pdf (vyvěšeno 15.12.2022)

Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-volby-prezidenta-CR.pdf (vyvěšeno 15.12.2022)

Pozvanka-Zdar-nad-Sazavou-Nove-Mesto-na-Morave(2).pdf (vyvěšeno 15.12.2022)

hlasovaní volby Žďár nad Sázavou - izolace - karanténa COVID-19.pdf 

výsledky voleb v obci Znětinek.pdf

Oznamení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  II. kolo.pdf