SDH Znětínek


                                                Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci ve štěstí.

 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského svého zdraví.

 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobil zamezil nebo usmířil.

 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš. 

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Založení sboru SDH Znětínek Sbor dobrovolných hasičů ve Znětínku byl založen v roce 1897. Jeho zakladateli byl starosta obce František Dvořák. Prvními funkcionáři byl starosta František Antoš - nadučitel v Pavlově, náčelník František Dvořák - rolník a jednatel Josef Pokorný - učitel v Pavlově. Při založení měl sbor 22 členů. Starostové Sboru: 1897 František Antoš, nadučitel v Pavlově; 1948 Bohumil Marek čp. 45; 1953 Václav Bílek čp. 9; 1960 Václav Bílek ml. čp. 9; 1989 Václav Bílek st. čp. 9; 2005 Petr Vaněk ml. čp. 33; 2015 Václav Oulehla čp.71 Velitelé Sboru: 1897 František Dvořák, rolník; 1948 Josef Holcman čp. 22; 1953 Josef Dvořák čp. 30; 1960 Stanislav Vondráček čp. 53; 1989 Petr Vokoun čp. 27; 1996 Miloš Dohnal čp. 67 Při založení měl Sbor ruční čtyřkolovou stříkačku. V roce 1950 byla hasičům koupena motorová stříkačka PS 8 a v roce 1979 byla přidělena ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12 a v roce 1979 požární vozidlo Tatra 805. Vzhledem k početnímu stavu požární techniky, bylo nutno postavit novou Hasičskou zbrojnici. Se stavbou bylo započato již v roce 1950.V roce 1953 byla dokončena, i včetně sušáku na hadice, a stejný rok byla slavnostně otevřena. V roce 1994 koupil obecní úřad pro Sbor skříňovou Avii, která má nahradit již dosluhující Tatru 805. Roku 1995 se začalo se stavbou nové Hasičské zbrojnice. Byla postavena na místo původní dřevěné garáže za školou. Slavnostní vysvěcení se konalo v roce 1997 při oslavách 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Znětínku. V roce 2009 SDH s přispěním Obecního úřadu zakoupil zásahové požární vozidlo AVIA DVS 12.Musela však na něm být provedena kompletní generální oprava. V průběhu roku 2010 byla SDH zapůjčena a později i prodána stříkačka PS 12. U příležitosti oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Znětínku, byl v roce 2017 posvěcen nový prapor Sboru. Za přispění Obecního úřadu a dotací z kraje Vysočiny, byl v roce 2018 pro Sbor pořízen automobil tovární značky Ford Tranzit. Tento automobil je 9 místní a má sloužit pro snadnější přepravu více lidí. Sbor také zakoupil další potřebné věci jako vysílačky, ponorné čerpadlo, motorovou pilu, elektrocentrálu, helmy se svítilnami. SDH se během svého působení stále zdokonaluje nejen teoreticky a prakticky, ale také se vybavuje stále dokonalejšími pomůckami, které jsou důležité při záchraně životů a majetku.

Požáry v obci Znětínek Od založení SDH v roce 1897 až do roku 1945 vzniklo v obci 5 požárů. Z těchto požárů byly 2 velké, které ohrožovaly celou vesnici, a to v roce 1932 a1933, kdy bylo při obou požárech zničeno 17 domů i s hospodářskými budovami. Ve stejném období zasahoval sbor u 11 požárů v sousedních obcích. V dalším období od roku 1945 a v pozdějších letech vzniklo v obci 6 požárů, další požáry v lesích a 9 požárů v okolních obcích, jejíž likvidace se Sbor zúčastnil. V posledních letech SDH vyjížděl k několika málo požárům lesního porostu. K vytopeným sklepům místních obyvatel po prudkých přívalových deštích. V neposlední řadě k popadaným stromům na přilehlých komunikacích. Jeden výjezd byl pomoc při pátrání po pohřešované osobě. Sbor plnil své úkoly řádně. Prováděl požární kontroly v domech a hospodářských budovách občanů a v organizacích, svěřených do péče obce. Pořádal každoročně taneční zábavy a plesy a divadelní kroužek sehrál každý rok několik divadelních představení. Pečlivě se staral o opravy a údržbu požární techniky, pravidelně se zúčastňoval okrskových a okresních soutěží požárních družstev, se střídavými úspěchy. Aktivní činnost vyvíjela a samaritánská služba při ošetřování členů při cvičeních a soutěžích. Činnost Sboru je i nadále na aktivní úrovni. Účastníme se mše svaté při příležitosti uctění památky Sv. Floriána v Kněževsi a také při slavnosti Božího těla v Pavlově. Pořádají se taneční výlety, okrskové i soutěže mladých hasičů,masopust, pálení čarodějnic, loučení s prázdninami zakončené letním kinem, setkání seniorů a přátel obce a pouťové posezení. Sbor se velmi pečlivě stará o opravy a údržbu svojí hasičské techniky. Ruku k dílu přiloží i tehdy, když se jedná o činnost spojenou o zvelebení obce a jejího okolí.

 Regionalcupu mládeže v obci Znětínek Od roku 2009 je součástí SDH Znětínek dětské družstvo, jehož členem je v součastnosti 17 dětí ( od 3-18 let) v čele s trenéry Václavem Oulehlou, Václavem Bílkem a trenérkou Lenkou Dvořákovou. Nejmladší členové sboru se pravidelně zúčastňují Regionalcupu mládeže, jarního a podzimního kola hry Plamen - seriálu soutěží založeného okresní ligou Žďáru nad Sázavou. Umisťují se s velmi dobrýmy výsledky. Pod vedením trenérů se začátkem každého jara mladší členové sboru připravují na hasičské soutěže pravidelnými tréninky. Pro větší počet členů mladých hasičů jsou utvořeny dva týmy A a B. Trénují na místním hřišti několikrát do týdne. Každá sezóna ( květen-září) zahrnuje zpravidla 10-11 soutěžních kol pořádaných v obcích na Žďársku, mezi které samozřejmě patří také Znětínek. Soutěže probíhají o nedělích. Mladí hasiči musí předvést svoji fyzičku, mrštnost a umění toho, jak zvládout požární útok. Jsme na ně náležitě pyšní, protože tomu věnují a obětují hodně času, energie a taky volno, které by mohli strávit jiným způsobem. Ročník 2020 byl kvůli roustoucímu počtu výskytu COVID -19 přerušen.