Obec Znětínek vyhlašuje zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním dne 2.5.2023 v obci Znětínek

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v obci Znětínek

OZNÁMENÍ 

Obec Znětínek podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

v y h l a š u j e na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-5/2023-714-3, že v katastrálním území Znětínek obce Znětínek bude dne 2.5.2023 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. 

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.

Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) označit ve stanovené lhůtě do 31.5.2023 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,

c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.

Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (§ 42 odst. 6 katastrálního zákona), jeho přítomnost ale může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic.

V souvislosti se zjišťováním průběhu hranic a následným podrobným měřením zjištěných prvků polohopisu oznamujeme, že oprávněné osoby mohou podle ustanovení § 61 katastrálního zákona a § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů při výkonu zeměměřických činností po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky. Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují zaměstnanci katastrálního úřadu služebním průkazem.

Po ukončení obnovy katastrálního operátu bude obnovený katastrální operát v obci vyložen k veřejnému nahlédnutí. Termín a dobu vyložení obnoveného operátu oznámí obec na úřední desce obce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým, nejméně 30 dnů před vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt, zašle oznámení o této skutečnosti katastrální úřad.

Oznameni-o-obnove-katastralniho-operatu-v-obci-Znetinek.pdf