Upozornění na povinnost vlastníka lesa- likvidace kůrovcových souší


Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší Vážení vlastníci a nájemci lesa!

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále „ministerstvo“) vydalo v dubnu 2019 (a následně několikrát aktualizovalo) opatření obecné povahy, kterým se, mimo jiné, stanoví, že: „v lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem se na kůrovcové souše až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.“ Dne 3.11.2022 MZe vydalo poslední opaření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212, jímž potvrdilo výše uvedený termín. Z toho vyplývá, že pro vlastníky lesa skončí možnost ponechání nezpracovaných kůrovcových souší v lesích dnem 31. prosince. 2022! Odbor životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, důrazně vyzývá všechny vlastníky a nájemce lesa, aby bezodkladně provedli těžbu dosud stojících kůrovcových souší na svých lesních majetcích. Přestože tyto, často několik let suché stromy, již nezpůsobují vážnější problém v oblasti ochrany lesa proti hmyzím škůdcům, představují významně zvýšené riziko ohrožení života, zdraví a majetku v případě jejich pádu. Stojící souše rovněž přinášejí zvýšení rizika lesních požárů. Dalším racionálním argumentem hovořícím ve prospěch vytěžení suchých lesních porostů, je aktuálně velmi dobrá možnost zpeněžení dřevní hmoty včetně několik let starých souší. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, týkajících se hospodaření na Vašem lesním majetku, se obracejte na příslušného odborného lesního hospodáře nebo na zdejší úřad.


opatřeni MZE59640-202216212-3c9f9036fe264cf2b9df82dc6f7c7000.pdf