Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ (dále též „koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Předkladatel koncepce je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11. 3. 2024, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr‑vysocina.cz

Dále upozorňujeme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 11. 3. 2024, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona.

Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné koncepci dále posoudit podle citovaného zákona. V případě požadavku dalšího posouzení koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina.pdf

Oznámení koncepce,, Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina .pdf